جامعه پژوهی فرهنگی
پاتریمونیالیسم و خودکامگی سیاسی در عصر اول حاکمیت قاجاریه

محمدرضا علم؛ شهرام جلیلیان؛ محمد افسری راد

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 49-74

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4937

چکیده
  پادشاهان قاجار تا قبل از انقلاب مشروطیت، با گسترش و توسعۀ دیوان­سالاری، توانستند سلطۀ سیاسی خود را که از ویژگی خودکامگی برخوردار بود، بر جامعه تسری دهند. بنابراین هدف این مقاله بررسی پدیده خودکامگی سیاسی به­ اتکای دیوان­سالاری و بر اساس الگوی دولت پاتریمونیال ماکس وبر می­باشد.در ساختار سیاسی قاجاریه، شاه که در رأس همه امور ...  بیشتر