جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی مقایسه‌ای رسوخ خرافات در نگرش به شیوه‌های بهداشتی و درمانی عامه مردم و تحصیل کرده‌های دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد

خسرو رمضانی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 25-39

چکیده
  در گذشته به دلیل عدم دسترسی به پزشک، طبابت در بین مردم به صورت عامیانه و غیر حرفه‌ای رایج بود. هدف این پژوهش بررسی تحصیلات دانشگاهی در کاهش میزان خرافات در شیوه‌های بهداشتی و درمانی می باشد.این مطالعه از نوع توصیفی، مقایسه‌ای است که در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. شرکت کنندگان شامل 500 نفر بودند که شامل: عامه مردم که شامل ...  بیشتر