جامعه پژوهی فرهنگی
1. حریم خصوصی بین همسران: عرصۀ ‌‌تعاملات و تعارضات

فرشته میرخشتی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 165-184

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی حریم خصوصی بین همسران ایرانی اختصاص دارد. با توجه به این‌که موضوع حریم خصوصی در میان زوجین در ایران تاحدی ناشناخته مانده و نظرهای ابرازشده در این مورد به‌صراحت بیان نشده است، لذا تحقیق در این‌باره ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌‌ویژه آن‌که این تحقیق بر آن است تا تأثیر حریم خصوصی در رابطة همسران را مشخص کند. تحقیق ...  بیشتر