جامعه پژوهی فرهنگی
واکاوی فهم گردشگری و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی شکل‌گیری آن

یونس نوربخش؛ احسان فرهادی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 137-162

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4202

چکیده
  گردشگری به مثابه پدیده ای «معنا ساز»، بر اساس درک و فهم کنشگران از آن، ذیل زمینه مندی فرهنگی- اجتماعی در هر جامعه ساخت می یابد. نویسندگان با استفاده از روش‌شناسی کیفی مصاحبه‌های باز و نیمه ساختاریافته صورت دادند تا چگونگی فهم و درک از پدیده گردشگری را در بین ایشان دریابند. نتایج نشان می‌دهد گردشگری امری هویت‌بخش (وجه ممیزه فرد ...  بیشتر