جامعه پژوهی فرهنگی
بروزاحساسات مردانه در جریان انقلاب 57 با مطالعۀ عکس‌های مستند انقلاب

حامد طاهری کیا؛ حسین داوودی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 107-132

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.26833.2080

چکیده
  مقالۀ حاضر به مسئلۀ چگونگی بروز احساسات مردان انقلابی در جریان انقلاب 57، ایران می‌پردازد. جامعه‌شناسی احساسات و ترکیب آن با پارادایم مطالعات فرهنگی بصری امکان بررسی عکس‌های مستند از انقلاب 57 برای تحلیل وضعیت چگونه نمایان شدن احساسات مردانه را، در دوران انقلاب، فراهم می‌آورد . برای این منظور 200 عکس از سری عکس‌های مستند انقلاب انتخاب ...  بیشتر