جامعه پژوهی فرهنگی
ترجیحات شیعی – سنی باروری در ایران

یعقوب فروتن؛ شادی بایزیدی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 51-73

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4078

چکیده
  در این تحقیق، الگوها و تعیین کننده های مرتبط با ترجیحات باروری گروه های شیعی و سنی مذهب در ایران را مورد توجه و بررسی قرار می دهیم. مطابق نتایج این تحقیق، بیشترین ترجیح باروری هم در جمعیت شیعی مذهب و هم در جمعیت سنی مذهب معطوف به الگوی "خانواده دو فرزندی" است، درحالیکه دو الگوی "خانواده بی فرزندی" و "خانواده تک فرزندی" نه در جمعیت شیعی ...  بیشتر