جامعه پژوهی فرهنگی
1. بازشناسی شاخص های شکل دهنده نظم اجتماعی و فرهنگی در شهر ایرانی _ اسلامی (مقایسه تطبیقی بازار تاریخی تبریز و پاساژهای پیرامون)

اصغر مولائی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 75-99

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4079

چکیده
   در شهر ایرانی_اسلامی، نظم اجتماعی و فرهنگی یا برگرفته از اصول و تعالیم دین مبین اسلام بوده یا هماهنگ با تعالیم اسلامی بوده که در زندگی روزمره مسلمانان جاری می­باشند بطوریکه رعایت این اصول و حقوق در شهر اسلامی به­عنوان جزئی از عقاید و حقوق مسلم برای مسلمانان پذیرفته می­شود. مهمترین قاعده تنظیم کننده روابط اجتماعی، فرهنگی و ...  بیشتر