جامعه پژوهی فرهنگی
تبیین همزمانی تحولات فرهنگی و باروری در ایران

محمد حسین نجاتیان؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ حبیب اله زنجانی؛ علی بقایی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 111-137

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4081

چکیده
  باروری یا به تعبیر دیگرفرآیند فرزند آوری ، اگرچه از ارکان اصلی و مهم جمعیت شناسی است اما به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی، ارتباط بسیار نزدیکی با فرهنگ وبه طور اخص با سیمای اجتماعی – اقتصادی و سیاست های کلان کشورها دارد. از این رو سیاست و برنامه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به عنوان یکی از متغیرهای مهم  ، تاثیرقابل ملاحظه ای برباروری ...  بیشتر