جامعه پژوهی فرهنگی
تحلیل سطوح مفهوم سرمایه اجتماعی با رویکرد فراترکیب

محرم عباسی؛ الهام ابراهیمی؛ ملیحه شیخی قهی؛ علیرضا اکبری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 55-78

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4199

چکیده
  امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه‌ای کلیدی در سازمان­ها و جوامع ایفای نقش می­کند. اهمیت آن تا حدی است که بدون توجه به آن ممکن است نرخ بازگشت سرمایه حاصل از دیگر سرمایه­های موجود کاهش یابد. با توجه به اهمیت این نوع سرمایه، شاهد انجام پژوهش­های متعددی در سطوح و بافت­های متفاوت هستیم که شاخص‌های گوناگونی در سطوح تحلیل متفاوت ...  بیشتر