جامعه پژوهی فرهنگی
عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی شهروندان شهر کاشان

محمد گنجی؛ احسان صنعتکار

دوره 12، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 135-163

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32793.2283

چکیده
  سرمایه فرهنگی یکی از مفاهیم مهمی است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در ایران مورد توجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان سرمایه فرهنگی در بین شهروندان کاشان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ محقق ساخته بوده است. جامعه آماری ...  بیشتر