جامعه پژوهی فرهنگی
تبیین جامعه‌شناختی والدگری رسانه ای فضای سایبری (مورد مطالعه: والدین تهرانی)

بهاره نصیری

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 149-170

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5187

چکیده
  ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای در جامعه ایرانی به ویژه برای والدین در جهت آگاه‌سازی فرزندانشان در استفاده از فضای سایبر، یک نیاز و ضرورت برای فرهنگ، سیاست و امنیت ملی ما محسوب می‌شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت داده‌ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل والدین ساکن در شهر تهران که دارای فرزندان بین سنین ...  بیشتر