جامعه پژوهی فرهنگی
1. حق بر شادی

مجتبی انصاریان

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 35-59

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.27573.2111

چکیده
  شادی برای بیشتر انسان­های مضطرب امروز که در غصه نداشته­ها، کمبودها و فرصت­های از دست رفته بسر می­برند و خود را در میان انواع آلودگی­های زیست محیطی، بیماری‎های عالم‎گیر و چالش‎های مرتبط با وضعیت اقتصادی می­بینند یک نیاز و ضرورت است.   انسان­ها محق به شاد زیستن هستند. این پژوهش جهت تشریح حق بر شادی (Right to Happiness) به ...  بیشتر