جامعه پژوهی فرهنگی
1. رابطة بلندپروازی غیر عقلانی و گرایش به اعتیاد

علی انتظاری؛ راضیه ساروق فراهان

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-21

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی تأثیر بلندپروازی غیر عقلانی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد می‌‌پردازد. این پژوهش که به نوبة خود آزمون یک نوآوری نظری است به روش پیمایشی و با حجم نمونة 218 نفر شامل 168 نفر مراجعه‌‌کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد و 50 نفر گروه کنترل اجرا شده است. نتایج این مطالعه حاکی ...  بیشتر