جامعه پژوهی فرهنگی
تحلیلی نقادانه از روند تاریخی آموزش عالی در ایران

اصغر باقری؛ موسی کریم‌اف

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 23-57

چکیده
  این مقاله با هدف ارائه تحلیلی نقادانه از روند تاریخی آموزش عالی در ایران، تنظیم و در آن تلاش شده است که به این سؤال پاسخ داده شود که تحولات فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی چه نقشی در توسعۀ مراکز آموزش عالی ایران داشته‌اند؟ تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و روش به‌کار رفته در این مطالعه اسنادی (مروری) است. در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا ...  بیشتر