جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی رابطة خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش استان قم

حدیث فرید؛ ژاسنت صلیبی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 129-154

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس در بین دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی دختر استان قم انجام شده است. این تحقیق از نوع پس‌رویدادی و توصیفی است که در 120 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی دختر استان قم گروه نمونه را تشکیل دادند. سه پرسش‌نامة خودکارآمدی تصوری مورگان ...  بیشتر