جامعه پژوهی فرهنگی
1. تأملی بر جایگاه زن در اندیشة مولوی از منظر جامعه‌شناسی ادبیات

روح‌انگیز کراچی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 89-106

چکیده
  موضوع این مقاله حضور زنان در حکایت‌‌های مثنوی است که از منظر جامعه‌‌شناسی ادبیات و در دو بخش بررسی شده است. نخست، بازتاب مسائل اجتماعی ـ فرهنگی در مثنوی و دوم، تأثیر مثنوی و تفکر مولوی در جایگاه زن. در تبیین این مسئله سه عامل تأثیرگذارِ شامل ساختار اجتماعی، سنت ِفرهنگی جامعه، و شخصیت خالق اثر در شکل‌‌گیری حکایت‌‌های مثنوی بررسی ...  بیشتر