جامعه پژوهی فرهنگی
1. مدرسه‌ آینده در ایران: روش نظریه زمینه‌ای

ناهید شریفی؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 89-118

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5538

چکیده
  مدارس آینده از دغدغه‌های مهم نظام آموزشی است که نشان از وضعیت ناپایدار مدارس کنونی دارد. علیرغم انتقادات به نظام فعلی، به‌ویژه فرهنگ مدرسه، تصویری از مدرسه ‌آینده پیش رو قرار نگرفته است. این پژوهش با همین هدف به روش نظریه زمینه‌ای به دنبال تدوین مدل مدرسه ‌آینده است. روش پژوهش کیفی-استقرایی است و از روش نظریه زمینه‌ای استراوس-کوربین ...  بیشتر