جامعه پژوهی فرهنگی
1. برساخته های گفتمان غرب زدگی؛ بافته های جلال آل احمد

محمدسالار کسرایی؛ ریتا اصغرپور

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 61-93

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5184

چکیده
  این مقاله در صدد است به فرآیند شکل گیری و هژمون شدن گفتمان غرب زدگی در ایران بپردازد. در شناسایی سازوکارِ کشمکش ها و منازعات اجتماعی، نظریۀ گفتمان لاکلاو و موف یکی از کارآمدترین روش ها است که به عنوان چارچوب و استراتژی تحقیقِ پیش رو برگزیده شده است. با اتکا به این نظریه، پی می بریم گفتمان غرب زدگی تصویری که از گفتمان غربگرای تجدد خواه ...  بیشتر