جامعه پژوهی فرهنگی
1. پیش بینی هویت جهانی براساس هویت ملی، دینی و قومی در دانشجویان

نسرین پاکوفته؛ صادق نصری؛ بیتا نصرالهی؛ نورعلی فرخی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.30688.2196

چکیده
  هویت یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشری است. انسان ها به محض شناخت خود به طور مستقیم در مواجهه با این موضوع قرار می گیرند اما نکتۀ حائز توجه، تاثیرات وضعیت محیطی بر تغییرات هویتی است. عوامل مختلفی بر تقویت و تضعیف هویت های جمعی تاثیر دارند. شناخت این عوامل و سنجش وضعیت آن در سطح جامعه علاوه بر این که می تواند زمینه ساز پیش بینی وضعیت آینده ...  بیشتر