جامعه پژوهی فرهنگی
طراحی مدل جامع جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد

سارا امیری پریان؛ علی اصغر دورودیان؛ حبیب هنری؛ علی محمد صفانیا

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 29-57

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.30885.2204

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل کارشناسان، نخبگانی که در مباحث مجمع های خیریه فعالیت داشتند و کارشناسان متخصص وزارت ورزش و فدراسیون ها  بودند. روش نمونه­گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی ...  بیشتر