جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی شکاف نسلی و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: دانش‌آموزان دورة متوسطة شهرستان سراب

آرمان احمدی؛ پویان احیایی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-27

چکیده
  شکاف نسلی، اگر چه امروزه بیشتر نمایان است، پدیده‌ای کهن و جزئی از زندگی بشر بوده است. از زمانی که انسان‌ها در تعاملات خود شیوه‌های گوناگونی اتخاذ کردند و ارتباطات اجتماعی به صورت گسترده‌ای برقرار شد، تفاوت در درونی‌کردن ارزش‌ها و هنجارها موجب جامعه‌پذیری ناهمسان شد و شکاف نسلی پدید آمد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شکاف نسلی ...  بیشتر