جامعه پژوهی فرهنگی
1. نحوة بازنمایی روابط بین‌نسلی در سریال‌‌های ایرانی پربیننده

محمدسعید ذکایی؛ محمد فتحی نیا

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 29-54

چکیده
  این مقاله روایت پربیننده‌‌ترین سریال‌‌های ایرانی را، با محوریت مسائل جوانان در فاصلة سال‌های 1383 تا 1393 و روابط بین‌‌نسلی (روابط جوانان و افراد بزرگ‌سال با تأکید بر والدین)، با بهره‌‌گیری از عناصر مدل لابوف بررسی می‌‌کند. یافته‌‌های این بررسی حاکی از آن است که سه الگوی توافق نسلی، تغییر نسلی (تفاوت، تزاحم، و تعامل هم‌زمان)، ...  بیشتر