جامعه پژوهی فرهنگی
شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن.

ناهید سمنانی؛ فریبا حنیفی؛ اصغر شریفی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.30465/scs.2022.32013.2256

چکیده
  امروزه نقش انسان ها در توفیق تحقق اهداف سازمان ها و ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار محرز می باشد، هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدل علمی جهت ارتقای آن است. روش تحقیق در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی از نوع پیمایشی است. از 1096 نفر جامعه آماری بخش کمی در سه سطح ...  بیشتر