جامعه پژوهی فرهنگی
سبک زندگی در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب: تعارض اقتصاد و فرهنگ؛ شکاف در سیاست

سمیه توحیدلو؛ علیرضا ذاکری

دوره 12، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 25-53

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32141.2259

چکیده
  مسئله اصلی این مقاله مطالعه تعارضات درونی در سیاستگذاری‌های فرهنگی در حوزه سبک زندگی در ایران پس از انقلاب است. این مسئله به کمک تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه پس از انقلاب انجام شده است. مطالعه نتایج سیاست‌گذاری برنامه­های توسعه نشان می‌دهد که «بی‌توجهی به واقعیت جامعه» و «فقدان انسجام» را دو ویژگی اصلی این برنامه‌هاست. ...  بیشتر