جامعه پژوهی فرهنگی
1. خودمردم نگاری رؤیای سخنرانی، زبان، مهاجرت

امیلیا نرسیسیانس؛ ابوعلی ودادهیر؛ پروین قاسمی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 171-196

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5540

چکیده
  در مقالۀ پیش رو بناست تا با تمرکز بر تاریخ زندگی شخصی (دهۀ اول زندگی)­ و مسیری که نسل­های پیش از من از سر گذرانده­اند، به پرسش «چرا سخنور خوبی نشده­ام؟» پرداخته شود. «مهارت و توانمندی سخن گفتن در جمع» توأمان در دو حوزۀ شخصی و فراشخصی؛ تاریخی و تحولات اجتماعی روان­شناختی فرهنگی و سیاسی  شکل می­گیرد. با استفاده ...  بیشتر