جامعه پژوهی فرهنگی
مطالعه جامعه‌شناختی رویکردهای جهان‌گرایانه و جهان‌وطنانه و جایگاه آنها در جامعه ایرانی (مورد مطالعه شهر تهران)

مجتبی جهانگردی؛ علی ساعی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 73-97

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32543.2271

چکیده
  موضوع این مقاله مطالعه جامعه‌شناختی رویکردهای جهان‌گرایانه و جهان‌وطنانه و جایگاه آنها در جامعه ایرانی است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا علاوه بر بررسی مفهومی این دو رویکرد، به شناسایی نگرش‌های کنونی مردم درباره آنها و عوامل اجتماعی مرتبط با آن بپردازد. دستگاه نظری پژوهش بر تئوری‌های الریش بک، رونالد رابرتسون، مالکوم واترز و جان تاملینسون ...  بیشتر