جامعه پژوهی فرهنگی
عوامل و انگیزه‌های جامعه‌شناختی ورود طلاب به حوزة علمیه

سارا شریعتی؛ یاسر فروغی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 45-74

چکیده
  حوزة علمیه یکی از مهم‌ترین نهادهای دینی جامعة ایرانی است که برخی افراد با قصد و انگیزة طلبه‌‌شدن وارد آن می‌‌شوند. انتخاب طبلگی یکی از مهم‌ترین انتخاب‌‌های جوانان با نتایج و پیامدهای دامنه‌‌داری است که، به‌رغم وجود دیگر امکان‌‌ها و انتخاب‌‌ها، برخی این مسیر را برای زندگی خود در پیش می‌‌گیرند، اما چه عواملی زمینه‌‌ساز ...  بیشتر