جامعه پژوهی فرهنگی
1. نقش ویژگی های شخصیتی ، سبکهای دلبستگی و صمیمیت در پیش بینی طلاق

سید محمد حسینی بهشتیان؛ فاطمه عبدی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 89-115

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5941

چکیده
  زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی ، سبک های دلبستگی و صمیمیت می تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش نقش  سبک های دلبستگی، صمیمیت و ویژگی های شخصیتی زوجین  در پیش بینی میزان طلاق  کلیه زوج های متقاضی طلاق  شهر تهران در سال های 1393 و 1394 بوده است. روش بررسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زوج ...  بیشتر