جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان)

الهام شفائی مقدم؛ محسن نیازی؛ محسن شاطریان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 67-91

چکیده
  نگرش به ازدواج یکی از سازوکار‌های کلیدی برای پیش‌بینی رفتار واقعی در ازدواج است که از عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی عوامل متعددی که در نوع نگرش جوانان به ازدواج تأثیرگذار بوده و مقدمات افزایش سن ازدواج را فراهم کرده انجام شده است. به‌علت خصلت چندبعدی پدیده‌های اجتماعی ...  بیشتر

2. بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقدیرگرایی زنان

محسن نیازی؛ الهام شفائی‌مقدم

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 123-147

چکیده
  امروزه تقدیرگرایی، از نظر صاحب‌‌نظران علوم اجتماعی، به‌مثابۀ نوعی باور و اعتقاد فرهنگی و از موانع فرهنگی ـ اجتماعی توسعه به شمار می‌رود و بررسی این مفهوم در مورد زنان، که نیمی از جامعه را در بر می‌‌گیرند، از اهمیتی خاص برخوردار است. هدف این مقاله بررسی میزان تقدیرگرایی زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعۀ آماری تحقیق، زنان ...  بیشتر