جامعه پژوهی فرهنگی
عاملیت‌های نامتجانس در جامعه‌شناسیِ بیش‌ازانسان: واکاوی جایگاه عاملیت در رویکردهای بیش‌ازانسان در جامعه شناسی، با تاکید بر نظریه کنشگر-شبکه

داود زهرانی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ رحمان شریف زاده؛ علی قنبری برزیان

دوره 12، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 81-110

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.35214.2372

چکیده
  یکی از مباحث بسیار محبوب و شناخته‌شده در ادبیات جامعه‌شناسی نوین، رویکردهایی هستند که تحت عنوان "بیش‌ازانسان" مطرح شده‌اند. گستره‌ی این دیدگاه‌ها بسیار وسیع هستند؛ از جامعه‌شناسی کلاسیک گابریل تارد و مونادولوژی او و نظریات دولوز و گتاری پیرامون اتصال و هم‌پیوندی امور در جامعه، تا سلسله نظریات و رویکردهایی با عنوان مادیگرایان ...  بیشتر