جامعه پژوهی فرهنگی
1. امنیت فرهنگ و راهبردهای کلان آن در حوزة مدیریت فرهنگی

فاطمه براتلو

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-25

چکیده
  با توجه به این واقعیت که همة علوم و معارف بشری همواره برداشتی کلی از مفهوم امنیت دارند، موضوع این مقاله بحث دربارة مفهوم امنیت در حوزة مدیریت فرهنگی است. از این رو ابتدا مفهوم امنیتِ فرهنگ، با رویکردی ترکیبی و استفاده از نظریه‌‌های فرهنگی و نظریه‌‌های امنیتی، بررسی و سپس روابط و نسبت‌‌های میان فرهنگ، هویت، و امنیت با ...  بیشتر