جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی رابطۀ جهت گیری ارزشی مُـدرن با هویت دینی و مقایسه جنسیتی آن ( مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه شهر مرودشت )

آرمان حیدری؛ عباس رمضانی باصری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 23-45

چکیده
   در سالهای اخیر چگونگی رابطه و نسبت مدرنیته و دین از مهمترین بحث­ها  و چالش­های فکری و سیاستگذاری اندیشمندان و مدیران جامعه ایرانی بوده است. اما بیشتر این بحث­ها در سطح تحلیل­های نظری بوده و به صورت تجربی این رابطه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر، با روش پیمایشی و بر اساس نظریه­های بک فورد و گیدنز، به بررسیِ ...  بیشتر