جامعه پژوهی فرهنگی
بازنمایی ارزشهای اجتماعی در ضرب‌المثلهای مردم ایلام

بهروز سپیدنامه؛ یارمحمد قاسمی؛ شهین آرین

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 67-96

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.31019.2212

چکیده
  ارزش‌های اجتماعی احساسات ریشه داری هستند که مردم آنها را پذیرفته و مبنای عمل و رفتار خود قرار می‌دهند. هدف از پژوهش حاضر، بازنمایی ارزش‌های اجتماعی در ضرب‌المثل‌های مردم ایلام است. روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری شامل تمامی ضرب‌المثل‌هایی است که در کتاب‌های مربوط منتشر شده‌اند.یافته‌های پژوهش مؤید آنند که شکل غالب ...  بیشتر

بازتاب مشارکت اجتماعی در بوستان سعدی

علی گراوند؛ علی محمد سهراب نژاد؛ یارمحمد قاسمی

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 71-95

چکیده
  «سرمایه‌ی‌اجتماعی» از مفاهیم مهمّ جامعه‌شناسی است و درسایر علوم نیز به آن توجّه شده، روابط اجتماعی اساس این رویکرد است و از آن به عنوان سرمایه‌ای در کنار سایر انواع سرمایه(انسانی، مادّی، فیزیکی و غیره) نام می‌برند. سرمایه‌ی اجتماعی سه مؤلّفه‌ی هنجارگرایی، اعتماد و مشارکت دارد. مبانی و اصول این نظریه در نظر اندیشمندان قدیم ...  بیشتر