نویسنده = یارمحمد قاسمی
سوژه سیاه پوش: رویکردی پدیدارشناسانه به پدیده سیاه پوشی پسران شهر ایلام

دوره 13، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 75-99

10.30465/scs.2023.38420.2473

بهمن غلامی؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری؛ علی فیض اللهی


بازنمایی ارزشهای اجتماعی در ضرب‌المثلهای مردم ایلام

دوره 12، شماره 3، آبان 1400، صفحه 67-96

10.30465/scs.2021.31019.2212

بهروز سپیدنامه؛ یارمحمد قاسمی؛ شهین آرین


بازتاب مشارکت اجتماعی در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 71-95

علی گراوند؛ علی محمد سهراب نژاد؛ یارمحمد قاسمی