جامعه پژوهی فرهنگی
1. ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی در تعاملات فراملی ایران معاصر

عبدالله قنبرلو

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 83-106

چکیده
  ایدئولوژیک مؤثر در تعاملات فراملی ایران طی قرن اخیر چه بوده‌اند؟ در پاسخ، مقاله دربارة دو مفهوم ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی تمرکز دارد. ناسیونالیسم باستان‌گرا در دوران پهلوی اول و دوم، ناسیونالیسم لیبرال در دوران نهضت ملی، و ناسیونالیسم مذهبی در دوران جمهوری اسلامی سه چهرة مهم ناسیونالیسم ایرانی‌اند که هر یک به نحوی در تنظیم مناسبات ...  بیشتر