جامعه پژوهی فرهنگی
ویژگی‌های دانشگاه تمدن‌ساز

سید ابوتراب سیاه‌پوش

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 105-122

چکیده
  در منابع گوناگون، واژة تمدن یا شهر آیینی را، آراسته شدن به آداب و ادب مردم جامعة با فرهنگ تعریف کرده‌اند. دانشگاه به عنوان مکانی فراگیر برای تفکر و تعقل، وظیفه و نقش تعامل با کل جامعه را به لحاظ فرهنگی و تعلیم و تربیت عهده‌دار است. اکنون در دنیا از این مکان به عنوان «شهر خرد» یاد کرده‌اند؛ و لذا اگر جایی برای آن در ضروریات تأسیس تمدنی، ...  بیشتر