کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
پروبلماتیک هویت ایرانی در اندیشه داریوش شایگان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 81-105

سوفیا فرخی؛ جاسب نیکفر


باز تعریف هویت دوگانه ارامنه ایرانی در بستر جهانی شدن: مطالعه ارامنه محله وحیدیه تهران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 123-157

سید احمد عسکری؛ سعیده زاد قناری؛ علی قاسمی اردهانی