کلیدواژه‌ها = هویت قومی
پیش بینی هویت جهانی براساس هویت ملی، دینی و قومی در دانشجویان

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-24

10.30465/scs.2021.30688.2196

نسرین پاکوفته؛ صادق نصری؛ بیتا نصرالهی؛ نورعلی فرخی


باز تعریف هویت دوگانه ارامنه ایرانی در بستر جهانی شدن: مطالعه ارامنه محله وحیدیه تهران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 123-157

سید احمد عسکری؛ سعیده زاد قناری؛ علی قاسمی اردهانی