جامعه پژوهی فرهنگی
تأثیر عوامل فرهنگی در باروری زنان 15- 49‌ساله منطقه 12 تهران

علی پژهان؛ آنیتا کمالی ها

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  باروری به‌منزلة پدیده‌ای زیستی تحت تأثیر عوامل، وضعیت‌ها، و زمینه‌هایی است که فرهنگ یکی از آن‌هاست. فرهنگ نیرویی اساسی در پویایی جمعیت انسانی محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر توصیفی ژرف از تأثیر عوامل فرهنگی در باروری زنان 15-49‌سالة منطقة 12 تهران ارائه می‌دهیم. پرسش اصلی این پژوهش را بر همین مبنا، یعنی «تأثیر عوامل فرهنگی در باروری ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان)

الهام شفائی مقدم؛ محسن نیازی؛ محسن شاطریان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 67-91

چکیده
  نگرش به ازدواج یکی از سازوکار‌های کلیدی برای پیش‌بینی رفتار واقعی در ازدواج است که از عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی عوامل متعددی که در نوع نگرش جوانان به ازدواج تأثیرگذار بوده و مقدمات افزایش سن ازدواج را فراهم کرده انجام شده است. به‌علت خصلت چندبعدی پدیده‌های اجتماعی ...  بیشتر