جامعه پژوهی فرهنگی
پیش بینی هویت جهانی براساس هویت ملی، دینی و قومی در دانشجویان

نسرین پاکوفته؛ صادق نصری؛ بیتا نصرالهی؛ نورعلی فرخی

دوره 12، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.30688.2196

چکیده
  هویت یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشری است. انسان ها به محض شناخت خود به طور مستقیم در مواجهه با این موضوع قرار می گیرند اما نکتۀ حائز توجه، تاثیرات وضعیت محیطی بر تغییرات هویتی است. عوامل مختلفی بر تقویت و تضعیف هویت های جمعی تاثیر دارند. شناخت این عوامل و سنجش وضعیت آن در سطح جامعه علاوه بر این که می تواند زمینه ساز پیش بینی وضعیت آینده ...  بیشتر

بررسی رابطۀ جهت گیری ارزشی مُـدرن با هویت دینی و مقایسه جنسیتی آن ( مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه شهر مرودشت )

آرمان حیدری؛ عباس رمضانی باصری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 23-45

چکیده
   در سالهای اخیر چگونگی رابطه و نسبت مدرنیته و دین از مهمترین بحث­ها  و چالش­های فکری و سیاستگذاری اندیشمندان و مدیران جامعه ایرانی بوده است. اما بیشتر این بحث­ها در سطح تحلیل­های نظری بوده و به صورت تجربی این رابطه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر، با روش پیمایشی و بر اساس نظریه­های بک فورد و گیدنز، به بررسیِ ...  بیشتر