جامعه پژوهی فرهنگی
مطالعه تعلیلی برون‌ایستادگی رسانه‌های دولتی در ایران

هادی خانیکی؛ سید محمد مهدی‌زاده؛ سبحان یحیائی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 47-79

چکیده
  این مقاله، با طرح کردن مفهوم تازه «برون‌ایستادگی» در مطالعات مخاطب‌شناسی رسانه‌ای، به دنبال آن بوده است که چرایی برون ایستادگی رسانه‌های دولتی ایران -ترک آگاهانه و پرهیز عامدانه از مصرف رسانه‌های دولتی-  را مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله، با بهره‌گیری از روش‌شناسی تحلیل کیفی تعاملی(IQA) و با استفاده از ابزار مصاحبه‌های ...  بیشتر