کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تحلیل سطوح مفهوم سرمایه اجتماعی با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 55-78

10.30465/scs.2019.4199

محرم عباسی؛ الهام ابراهیمی؛ ملیحه شیخی قهی؛ علیرضا اکبری


سرمایه ها و مشارکت اجتماعی‌ در فضای دانشجویی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 99-129

محمد فرهادی