جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی میزان سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی خانواده و رابطة آن‌‌‌ها با گرایش والدین به تبعیض جنسیتی میان فرزندانشان (مطالعة موردی: والدین شهرستان جوانرود)

سیدحسن حسینی؛ سینا احمدی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 25-54

چکیده
  این مطالعه درصدد بررسی رابطة اشکال سه‌‌‌گانة سرمایه و گرایش به تبعیض جنسیتی در بین والدین است. تبعیض جنسیتی و انواع سرمایه‌‌‌ (اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی)، به‌منزلة مفاهیم کلیدی در جامعه‌‌‌شناسی، از اهمیت خاصی برخوردارند. از میان متفکران معاصر بوردیو بیش از همه به این مفاهیم توجه کرده است. به نظر وی جایگاه‌‌‌ عوامل گوناگون ...  بیشتر

2. سهم سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری در دو سایت حافظیه و تخت‌جمشید شیراز

غلامرضا غفاری؛ زهرا معاون

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 113-127

چکیده
  تمایل به گردشگری یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در گردشگری است. درک این‌که چرا مردم سفر می‌‌کنند و چه عواملی بر تمایلات رفتاری آن‌‌ها در انتخاب یک مقصد گردشگری اثر می‌‌گذارد، می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات پیش روی صنعت گردشگری باشد. از جمله عواملی که در میزان تمایل به گردشگری و تقویت آن تأثیر بسزایی ...  بیشتر

3. بررسی ارتباط مفهومی سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری (نمونة موردی: شهر جدید پردیس)

ناصر براتی؛ محمدرضا یزدان‌پناه شاه‌آبادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 25-49

چکیده
  سرمایة اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در حوزة علوم اجتماعی است که به‌سرعت جایگاه خود را در حوزه‌های دیگری چون پزشکی، روان‌شناسی، اقتصاد، سیاست، برنامه‌‌ریزی شهری، و ... پیدا کرده است. این مفهوم، به‌خصوص‌‌، در ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی قرار دارد. این ارتباط می‌‌تواند دروازة ورود مفهوم سرمایة اجتماعی به برنامه‌‌ریزی ...  بیشتر

4. تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ایران (مورد استان گلستان)

حسینعلی سرگزی؛ غلام‌رضا خوش‌فر؛ موسی کریمف

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 51-78

چکیده
  امروزه «فرهنگ سازمانی»، تحت تأثیر سرمایة اجتماعی، در کنار سایر عوامل، می‌تواند نقش بسیار مهمی در زنده نگه‌داشتن سازمان‌ها ایفا کند. سرمایة اجتماعی با ایجاد و گسترش شبکه‌های روابط جمعی و گروهی و تقویت همبستگی میان افراد سازمان می‌تواند در گسترش و تثبیت فرهنگ سازمانی مطلوب نقش بسیار مؤثری ایفا نماید. در غیاب سرمایة ...  بیشتر