جامعه پژوهی فرهنگی
تبیین جامعه‌شناختی تأثیر قوم گرایی بر توسعه ی مدنی(موردمطالعه : استان بوشهر)

عابدین عابدی زاده؛ سیدیعقوب موسوی؛ حسن محدثی گیلوائی؛ مجید کفاشی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 133-164

https://doi.org/10.30465/scs.2021.28215.2133

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قوم­گرایی بر توسعه­ی مدنی شهروندان استان بوشهر انجام است. قوم­گرایی در مقاله به معنای تعلق قومی و قوم­دوستی مورد مطالعه قرار گرفت، جامعه آماری تحقیق، شهروندان استان بوشهر در نظر گرفته شد. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی پرسشنامه ...  بیشتر

ناسیونالیسم، قومیت و قوم‌گرایی (مطالعه موردی شهر بجنورد)

سید آیت الله میرزایی؛ معصومه عیدی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 115-147

https://doi.org/10.30465/scs.2020.5183

چکیده
  در این مقاله رابطه ناسیونالیسم (باستانی، مدنی و مذهبی) با متغیرهای قومیت و قوم­گرایی در میان گروه­های قومی (تات، ترک، ترکمن، فارس و کرد) ساکن در شهر بجنورد مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام پیمایش و توزیع پرسشنامه نمونه­ ای به حجم پانصد نفر به شیوه نامتناسب از میان مردان و زنان هیجده سال به بالای ساکن شهر بجنورد انتخاب شد. نتایج ...  بیشتر