جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی جامعه‌شناختی کنش انتخاباتی ایرانیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400ه.ش.

خیام عباسی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 41-73

https://doi.org/10.30465/scs.2022.41245.2560

چکیده
  موضوع این پژوهش تبیین جامعه‌شناختی چگونگی شکل‌گیری فرایند کنش انتخاباتی ایرانیان و رخداد تحریم انتخابات در سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری در پارادایم کیفی (تضادی) و با روش توصیفی – اسنادی است. پرسش پژوهش این است که: «پدیدۀ تحریم مشارکت و مقاومت در برابر آن در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران 1400ه.ش.، در میان تحریم‌کنندگان ...  بیشتر