جامعه پژوهی فرهنگی
فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت اجتماعی بدن در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی‌پژوهشی داخلی 1395-1386)

ابراهیم اخلاصی؛ یاسر رستگار؛ زهرا راسخی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4935

چکیده
  مطالعه بازنمایی اجتماعی و زیبایی­شناسنانه بدن در حوزه عمومی از رایج­ترین دستورکارهای پژوهشی دهه اخیر در ایران بوده است. پراکندگی نتایج مطالعات، ضرورت فراتحلیل پژوهش­های ناظر به ساخت اجتماعی بدن را با به­منظور رسیدن به تصویری نسبتاً جامع از آورده­ها و چالش­های مطالعاتی آشکار می­سازد. هدف مطالعه، شناسایی و سنخ­بندی ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4077

چکیده
  گستردگی و پراکندگی مطالعات با موضوع دین­داری و هویت ملی، ضرورت استفاده از روش فراتحلیل را مضاعف می­نماید. از این رو هدف این مقاله تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش­های انجام شده در رابطه با دینداری و هویت ملی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در ایران در زمینه بررسی رابطه بین دینداری و هویت ملی از سال 1385 ...  بیشتر