جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی کاربرد آموزش غیر رسمی در آموزش شهروندی (مطالعه موردی: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)

نازیلا خطیب‌زنجانی؛ مهران فرج‌اللهی؛ محمد‌رضا سرمدی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 45-71

چکیده
  آموزش غیررسمی به عنوان راهکاری موثر قادر است همتی مضاعف در راه رسیدن به آموزش شهروندی باشد. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد آموزش غیررسمی در آموزش شهروندی و تأثیر آن بر ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال 1389 انجام گرفته است. این پژوهش یک تحقیق کاربردی-توسعه‌ای از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس ...  بیشتر