جامعه پژوهی فرهنگی

ا

 • ادیب، یوسف سنتزپژوهی شناسایی مولفه های برنامه درسی چندفرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1402]

 • انصاری، منصور تخیل، یوتوپیا و فلسفه سیاسی [دوره 14، شماره 1، 1402]

ب

 • بدری گرگری، رحیم سنتزپژوهی شناسایی مولفه های برنامه درسی چندفرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1402]

ج

 • جانعلی زاده، حیدر تأملی جامعه شناختی بر خصوصی سازی آموزش (مدارس غیر دولتی) در ایران [دوره 14، شماره 2، 1402]

ح

 • حسنقلی پور، طهمورث شناسایی و تحلیل چالش‌های جامعه شناختی توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ‌‌‌دانش‌‌بنیان (با تاکید بر ابعاد فرهنگی) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 1-39]

خ

 • خادمی، سمیه بازخوانی جامعه‌شناختی "اخلاق عرفانی" با تکیه بر روایات سلوکی ابوسعید ابوالخیر [دوره 14، شماره 1، 1402]

ر

 • رجبلو، علی عادتواره‌ی " منفعت طلبی شخصی" در ساختار سیاسی‌-‌اداری ایران معاصر [دوره 14، شماره 1، 1402]

 • رضوی زاده، سید علیرضا نیهیلیسم و امر نو در تفکر نیچه [دوره 14، شماره 1، 1402]

 • روحانی، حسین جامعه ستیزی؛ فصل مشترک نظم واقعی لاکان و سپهر ایمانی سورن کی‌یرکگور [دوره 14، شماره 1، 1402]

ز

 • زندی، فاطمه عادتواره‌ی " منفعت طلبی شخصی" در ساختار سیاسی‌-‌اداری ایران معاصر [دوره 14، شماره 1، 1402]

س

 • سید جوادین، سیدرضا شناسایی و تحلیل چالش‌های جامعه شناختی توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ‌‌‌دانش‌‌بنیان (با تاکید بر ابعاد فرهنگی) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 1-39]

ش

 • شریعت نیا، زینب بازخوانی جامعه‌شناختی "اخلاق عرفانی" با تکیه بر روایات سلوکی ابوسعید ابوالخیر [دوره 14، شماره 1، 1402]

ص

 • صفری، ناهید اومانیسم به مثابه خوانشی از میراث بشری با نگاهی به اومانیسم اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1402]

ع

ف

 • فتحی، ناهید شناسایی و تحلیل چالش‌های جامعه شناختی توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ‌‌‌دانش‌‌بنیان (با تاکید بر ابعاد فرهنگی) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 1-39]

 • فیروزجائیان، علی اصغر تأملی جامعه شناختی بر خصوصی سازی آموزش (مدارس غیر دولتی) در ایران [دوره 14، شماره 2، 1402]

م

 • معیدفر، سعید عادتواره‌ی " منفعت طلبی شخصی" در ساختار سیاسی‌-‌اداری ایران معاصر [دوره 14، شماره 1، 1402]

 • موسوی، سیدیعقوب عادتواره‌ی " منفعت طلبی شخصی" در ساختار سیاسی‌-‌اداری ایران معاصر [دوره 14، شماره 1، 1402]

ن

 • نصیری حامد، رضا اومانیسم به مثابه خوانشی از میراث بشری با نگاهی به اومانیسم اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1402]

 • نمدیان پور، ایمان تأملی جامعه شناختی بر خصوصی سازی آموزش (مدارس غیر دولتی) در ایران [دوره 14، شماره 2، 1402]

 • نوروزی، وریا سنتزپژوهی شناسایی مولفه های برنامه درسی چندفرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1402]

ی