جامعه پژوهی فرهنگی

آ

 • آسیمیلاسیون زبان تجربه آسیمیلاسیون زبانی چند نسل اخیر(80-50)شهر ایلام [دوره 13، شماره 2، 1401]

 • آموزش تحلیل جامعه شناختی آموزش موسیقی کلاسیک در ایران از نظرگاه بوردیو مورد مطالعه: ساز پیانو [دوره 13، شماره 1، 1401]

ا

 • ابعاد هویت ملی طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • اتنوگرافی انتقادی بنیان های فرهنگی اعمال قدرت در مدرسه [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • ارزش‌های فردی رابطه نوع هویت قومی با رفتار سیاسی و ارزش‌های فردی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مقطع متوسطه شهرستان کامیاران) [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • الگوی رسوبی فهم ساختار عاطفی جامعه ایرانی از دریچه فضای مجازی: بسوی ارایه یک نظریه [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • الگوی مسلط فهم ساختار عاطفی جامعه ایرانی از دریچه فضای مجازی: بسوی ارایه یک نظریه [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • الگوی نوظهور فهم ساختار عاطفی جامعه ایرانی از دریچه فضای مجازی: بسوی ارایه یک نظریه [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • ایدئولوژی‌های زبانی تجربه آسیمیلاسیون زبانی چند نسل اخیر(80-50)شهر ایلام [دوره 13، شماره 2، 1401]

ب

 • بوردیو تحلیل جامعه شناختی آموزش موسیقی کلاسیک در ایران از نظرگاه بوردیو مورد مطالعه: ساز پیانو [دوره 13، شماره 1، 1401]

پ

 • پدیدارشناسی واکاوی پدیدارشناسانه تجربه زیسته پزشکی شدگی از طریق جراحی زیبایی در زنان کلانشهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • پدیدارشناسی توصیفی تجربه آسیمیلاسیون زبانی چند نسل اخیر(80-50)شهر ایلام [دوره 13، شماره 2، 1401]

 • پزشکی شدن واکاوی پدیدارشناسانه تجربه زیسته پزشکی شدگی از طریق جراحی زیبایی در زنان کلانشهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1401]

ت

ج

 • جامعه تحلیل جامعه شناختی آموزش موسیقی کلاسیک در ایران از نظرگاه بوردیو مورد مطالعه: ساز پیانو [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • جراحی زیبایی واکاوی پدیدارشناسانه تجربه زیسته پزشکی شدگی از طریق جراحی زیبایی در زنان کلانشهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1401]

د

 • دبیران مقطع متوسطه رابطه نوع هویت قومی با رفتار سیاسی و ارزش‌های فردی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مقطع متوسطه شهرستان کامیاران) [دوره 13، شماره 1، 1401]

ر

 • ریموند ویلیامز فهم ساختار عاطفی جامعه ایرانی از دریچه فضای مجازی: بسوی ارایه یک نظریه [دوره 13، شماره 1، 1401]

ز

 • زیبایی واکاوی پدیدارشناسانه تجربه زیسته پزشکی شدگی از طریق جراحی زیبایی در زنان کلانشهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1401]

س

 • ساختار عاطفی فهم ساختار عاطفی جامعه ایرانی از دریچه فضای مجازی: بسوی ارایه یک نظریه [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • سیاست‌های قومی تجربه آسیمیلاسیون زبانی چند نسل اخیر(80-50)شهر ایلام [دوره 13، شماره 2، 1401]

ش

 • شهر ایلام تجربه آسیمیلاسیون زبانی چند نسل اخیر(80-50)شهر ایلام [دوره 13، شماره 2، 1401]

ف

 • فرا ترکیب طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • فرهنگ تحلیل جامعه شناختی آموزش موسیقی کلاسیک در ایران از نظرگاه بوردیو مورد مطالعه: ساز پیانو [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • فرهنگ مدرسه بنیان های فرهنگی اعمال قدرت در مدرسه [دوره 13، شماره 1، 1401]

ق

 • قدرت انضباطی بنیان های فرهنگی اعمال قدرت در مدرسه [دوره 13، شماره 1، 1401]

ک

 • کامیاران رابطه نوع هویت قومی با رفتار سیاسی و ارزش‌های فردی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مقطع متوسطه شهرستان کامیاران) [دوره 13، شماره 1، 1401]

م

 • مدرسه‌زدگی خانه بنیان های فرهنگی اعمال قدرت در مدرسه [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • مشارکت سیاسی رابطه نوع هویت قومی با رفتار سیاسی و ارزش‌های فردی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مقطع متوسطه شهرستان کامیاران) [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • موسیقی تحلیل جامعه شناختی آموزش موسیقی کلاسیک در ایران از نظرگاه بوردیو مورد مطالعه: ساز پیانو [دوره 13، شماره 1، 1401]

ه

 • هویت طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • هویت ایرانی طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • هویت قومی رابطه نوع هویت قومی با رفتار سیاسی و ارزش‌های فردی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مقطع متوسطه شهرستان کامیاران) [دوره 13، شماره 1، 1401]

 • هویت ملی طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401]