مطالعۀ عوامل فرهنگی مرتبط با نگرش نسبت به سقط جنین (مطالعۀ موردی: جوانان 18 تا 29 سالۀ شهر شیراز)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با نگرش نسبت به سقط ‌جنین است و جامعۀ آماری آن ‌را 600 نفر از جوانان 18 تا 29 سالۀ شهر شیراز، که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌دهند و اطلاعات آن با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. این مطالعه در کل دارای هشت فرضیه بوده که از میان آن‌ها دو فرضیه رد شده است. از بین متغیرهای جمعیت‌شناختی مطالعه (سن، جنس، و تعداد فرزندان) تمامی متغیرها ‌به‌جز تعداد فرزندان در نگرش جوانان نسبت به سقط ‌جنین رابطۀ معنادار آماری داشته است. از بین متغیرهای فرهنگی (ارزش‌های دینی، اعتقادات دینی، میزان استفاده از رسانه‌ها، نگرش به روابط جنس مخالف پیش از ازدواج، و تجربۀ سقط‌ جنین فرد پاسخ‌گو) همگی به‌جز تجربۀ سقط با متغیر وابسته رابطۀ معنادار آماری داشته‌اند. نتایج حاصل حاکی از آن بود که زنان نسبت به سقط‌ جنین نگرش مثبت‌تری نسبت به مردان دارند و بالابودن اعتقاد به ارزش‌های دینی و اعتقادات دینی منجر به نگرش منفی‌تر نسبت به سقط ‌جنین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study onCulturalFactors Associated with Attitudes towardsAbortion (CaseStudy: 18-29 Year-old Youth in Shiraz City)

نویسندگان [English]

  • Majid Movahed 1
  • Soha Azemat 2
  • Zahra Moaven 3
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the cultural factors associated with attitudes toward abortion. The research population consisted of six-hundred youngstersin Shiraz, ranging from 18 to 29, whowere selected randomly. The data was collected through conducting questionnaires. This study included eight hypotheses; two of which were rejected.Among the demographic variables (age, sex, and number of children), all the variables except for number of children were seen to be statistically significant in the youth attitudes towards abortion. Among the cultural variables (religious values, religious beliefs,rate of using local and foreign media, attitudes towards opposite-sex relations prior to marriage, and abortion experience of the respondents),  all the variables were seen to be statistically significant except for the abortion experience of the respondents whichdid notshowa significant relationship with the dependent variable of the study. The results of multivariate regression and unvaried and multivariate testsshow that women holda more favorableattitude towards abortion than men, and religious values and religious beliefs were effective in more negative attitudes towards abortion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion
  • attitudes
  • the Youth
  • Religious values
  • Relations prior to marriage